KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I OSÓB WSKAZANYCH DO REPREZENTACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W SEKTORZE NAFTOWYM (BUDOWA RUROCIĄGU PRODUKTÓW NAFTOWYCH BORONÓW – TRZEBINIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), działając w imieniu i na rzecz Administratora – PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

PERN S.A wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z koniecznością wystąpienia do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu przez właściwego miejscowo Wojewodę dla celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko) oraz kontaktowym (adres zamieszkania).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 22 Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko) oraz kontaktowym (adres zamieszkania), oraz oznaczenie nieruchomości w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 8 Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w przypadku wydania przez Wojewodę decyzji w przedmiocie zapłaty odszkodowania, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe – w związku z koniecznością realizacji tej decyzji – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko) oraz kontaktowym (adres zamieszkania) oraz oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 24 Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

d) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z koniecznością realizacji zadań projektowych, o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko), kontaktowym (dane adresowe) oraz oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

e) ochrona roszczeń prawnych w związku z realizacją strategicznej inwestycji w sektorze naftowym oraz jej utrzymaniem – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, PESEL) oraz kontaktowym (adres zamieszkania) oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy roszczenie.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez ochronę ewentualnych roszczeń prawnych.

IV. ODBIORCY DANYCH

PERN S.A może ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne, rzeczoznawcom) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe dla celów wskazanych w pkt III, będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt III, a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz okresu archiwizacji.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,

b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,

c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw, ma Pani/Pan również możliwość skorzystania z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej https://rurociagpomorski.pl/ w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków, prowadzona na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest także osoba, która wskazała Panią/Pana jako swojego przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z nieruchomością w zw. z realizacją przez PERN S.A. strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

Część danych może zostać pobrana od Pani/Pana również bezpośrednio w trakcie procesu projektowania, realizacji inwestycji, czy przeprowadzania prac remontowych lub eksploatacyjnych, w szczególności dane kontaktowe.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.