Pytania i odpowiedzi

, Pytania i odpowiedzi

Projektowana lokalizacja trasy rurociągu była wynikiem odbytych wizji lokalnych, uzgodnień z przedstawicielami gmin i spotkań z mieszkańcami. Projektowanie trasy rurociągu miało na celu poszanowanie interesów mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów gminnych oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zabudowania, ze względu na obowiązujące przepisy techniczne nie mogą znajdować się bliżej niż 6 m od osi rurociągu (12 m strefa bezpieczeństwa rurociągu, której środek stanowi oś rurociągu – 6 m na każdą ze stron rurociągu). Pompownie, licząc od ogrodzenia, usytuowane będą co najmniej 30 m od budynków, a stacje zasuw co najmniej 15 m od budynków.

, Pytania i odpowiedzi
, Pytania i odpowiedzi

Inwestycja jest budową o charakterze liniowym. Do najistotniejszych utrudnień należy kwestia transportu rur o znacznej długości, ok. 15 – 16 m. Będzie to transport samochodowy, który odbywać się będzie drogami lokalnymi. Następnie rury będą transportowane pasem technologicznym/roboczym wzdłuż planowanej trasy rurociągu. Szerokość pasa robót będzie wynosiła około 15 m, a w miejscach szczególnie trudnych, w których z uwagi na uwarunkowania techniczne lub technologiczne szerokość pasa przewidzianego dla wykonania robót budowlano-montażowych okaże się niewystarczająca, może zostać częściowo poszerzona.

W lasach zostaną zachowane specjalne warunki wykonawstwa polegające przede wszystkim na zmniejszeniu szerokości strefy do 12 m, celem ochrony drzewostanów.

Bezpieczeństwo rurociągu przebiegającego przez tereny w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i osiedli będzie zapewnione dzięki działającym bez przerwy, automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu. Są to niezawodne w działaniu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji rurociągu.

Całodobowy nadzór nad pracą systemów pełnią doświadczeni operatorzy rurociągu.

, Pytania i odpowiedzi
, Pytania i odpowiedzi

Budowa rurociągu będzie prowadzona w porze dziennej, towarzyszyć jej będzie hałas emitowany głównie przez środki transportu, agregaty prądotwórcze oraz maszyny budowlane.

Na etapie eksploatacji rurociągu, pod względem hałasu przedsięwzięcie jest całkowicie neutralne. Pewien poziom hałasu wytwarza pompownia, jednak wszystkie przepisy dotyczące jego natężenia i ochrony terenów przyległych do inwestycji zostaną spełnione.