Budowa rurociągu

, Budowa rurociągu

1. Prace geodezyjne:

 • wyznaczenie w terenie trasy przebiegu rurociągu i pasa montażowego oraz miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi itp.,
 • oględziny nieruchomości oraz sporządzenie protokołu opisującego obecny stan zagospodarowania.

, Budowa rurociągu

, Budowa rurociągu

2. Usunięcie roślinności i zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi:

 • oczyszczenie pasa montażowego z drzew, krzewów i innych obiektów utrudniających prowadzenie prac,
 • zebranie i zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby,
 • wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych,
 • miejscowo – budowa dróg tymczasowych.

3. Rozwiezienie rur:

 • umiejscowienie rur wzdłuż trasy rurociągu w celu przygotowania ich do wykonania prac związanych ze spawaniem.

, Budowa rurociągu

, Budowa rurociągu

4. Spawanie:

 • wykonanie połączeń spawanych przygotowanych rur, łączenie w odcinki,
 • inspekcja spoin gwarantująca zapewnienie wykonania najwyższej jakości połączeń,
 • izolacja spoin oraz kontrola powłoki izolacyjnej rurociągu pod kątem szczelności.

5. Wykop:

 • wykonanie prac ziemnych w oparciu o dokumentację projektową, w celu umożliwienia właściwego ułożenia rurociągu na odpowiedniej głębokości.

, Budowa rurociągu

, Budowa rurociągu

6. Układanie rur:

 • układanie rurociągu w wykopie i łączenie poszczególnych odcinków w całość,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
 • odbudowa systemów melioracyjnych i istniejącej infrastruktury,
 • zasypanie ułożonego rurociągu warstwą ziemi o miąższości nie mniejszej niż 1 m.

7. Wykonanie prób i przeprowadzanie odbiorów technicznych:

 • sprawdzenie szczelności i wytrzymałości rurociągu oraz odpowiedniego działania wszystkich urządzeń,
 • przeprowadzenie badań tłokiem do pomiaru geometrii i grubości ścianki rurociągu.

, Budowa rurociągu

, Budowa rurociągu

8. Przywrócenie stanu właściwego terenu i znakowanie:

 • wykonanie robót ziemnych związanych z rekultywacją mechaniczną,
 • uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji,
 • oznaczenie trasy wybudowanego rurociągu.

9. Dopełnienie formalności i uruchomienie rurociągu:

 • ponowne oględziny nieruchomości oraz sporządzenie drugiego protokołu opisującego obecny stan zagospodarowania,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • formalne przekazanie rurociągu do eksploatacji.

, Budowa rurociągu