Odszkodowania

Zgodnie z przepisami prawa odszkodowanie otrzymają wszyscy właściciele/użytkownicy wieczyści nieruchomości (działek/gruntów), na których zostanie wybudowany rurociąg.

Przewidziano dwa rodzaje odszkodowań w związku z wybudowaniem rurociągu:

 • za ograniczenia dotychczasowego korzystania z nieruchomości (np. ustanowienie strefy kontrolowanej rurociągu; zajęcie nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze lub inne, które powstaną w trakcie budowy rurociągu);
 • za wywłaszczenie oraz za skutki powstałe w związku z wywłaszczeniem (np. wygaśnięcie służebności).

Organem uprawnionym do wydania decyzji o wysokości odszkodowań jest właściwy miejscowo wojewoda (śląski i małopolski).

Poniżej znajduje się schemat z przypisaniem danego wojewody do poszczególnych gmin:

odszkodowania, Odszkodowania

Odszkodowanie za ograniczenia dotychczasowego korzystania z nieruchomości:

 • Postępowanie w przypadku odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest wszczynane przez wojewodę z urzędu w momencie zakończenia budowy rurociągu. To oznacza, że właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości nie musi składać żadnych wniosków, aby otrzymać odszkodowanie.
 • Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości zostanie zawiadomiony przez właściwego wojewodę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
 • Decyzje o przyznaniu odszkodowań wydaje właściwy wojewoda na podstawie operatu szacunkowego (wyceny) sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Właściwy wojewoda otrzyma także od Inwestora protokoły wejściowe i protokoły końcowe z opisem nieruchomości oraz  rodzajem powstałych szkód dla konkretnej działki/gruncie.
 • Właściciel / użytkownik wieczysty będzie mógł zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym z operatem szacunkowym.
 • Zasądzone odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna. Uzyskanie ostateczności przez decyzję wojewody następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wszystkie strony, tj. właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości i Inwestora.
 • Odszkodowania wypłaci Inwestor, czyli spółka PERN S.A.
 • Od decyzji ustalającej odszkodowanie przysługuje odwołanie, co do zasady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Poniżej znajduje się uproszczony schemat powyższej procedury:

odszkodowania, OdszkodowaniaOdszkodowanie za wywłaszczenie oraz za skutki powstałe w związku z wywłaszczeniem:

 • W ciągu dwóch miesięcy, od dnia w którym decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna, powinno nastąpić pisemne uzgodnienie wysokości odszkodowania między wojewodą, a dotychczasowym właścicielem / użytkownikiem wieczystym.
 • Postępowanie administracyjne w przypadku odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości oraz za skutki powstałe w związku z wywłaszczeniem, będzie wszczęte przez wojewodę z urzędu dopiero w momencie braku zawarcia powyższego porozumienia.
 • Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości zostanie zawiadomiony przez właściwego wojewodę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
 • Decyzje o przyznaniu odszkodowań wydaje właściwy wojewoda w terminie 30 dni po wszczęciu postępowania na podstawie operatu szacunkowego (wyceny) sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Właściciel / użytkownik wieczysty będzie mógł zapoznać  się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym z operatem szacunkowym.
 • Zasądzone odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna. Uzyskanie ostateczności przez decyzję wojewody następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wszystkie strony, tj. właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości i Inwestora.
 • Odszkodowania wypłaci wojewoda.
 • Od decyzji ustalającej odszkodowanie przysługuje odwołanie, co do zasady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Poniżej znajduje się uproszczony schemat powyższej procedury:

odszkodowania, Odszkodowania

 • Przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
 • To rzeczoznawca sprawdzi i wyceni utrudnienia i szkody spowodowane budową rurociągu.
 • Podstawą do ustalenia odszkodowania będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu nieruchomości przed przystąpieniem do prac oraz po zakończeniu wszystkich robót budowlanych.
  • PRZED rozpoczęciem prac inwestor/wykonawca robót budowlanych w obecności właściciela nieruchomości przygotuje opis stanu nieruchomości, tzn. jaki rodzaj upraw, drzew, krzewów oraz inne elementy zagospodarowania znajdują się na danej działce. Wszystkie te informacje znajdą się w protokole o stanie nieruchomości przed rozpoczęciem budowy.
  • PO zakończeniu wszystkich prac budowlanych zostanie spisany protokół o stanie nieruchomości po zakończeniu budowy – czy zostały wyrządzone szkody, czy budowa spowodowała utrudnienia itp.

Po sporządzeniu i analizie wszystkich protokołów, rzeczoznawca opracuje dokument – operat szacunkowy, który określi wysokość odszkodowania. Na podstawie tego dokumentu wojewoda wyda decyzję o wysokości odszkodowania.

Operat szacunkowy sporządzony na podstawie wszystkich protokołów określi wysokość odszkodowania za faktycznie poniesione szkody ze względu na ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie będzie obejmowało szkody rzeczywiste i utracone korzyści wyrządzone budową rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności:

 1. straty w zasiewach, uprawach i zbiorach,
 2. nakłady na wykonanie rekultywacji biologicznej,
 3. wartość szkód z powodu zmniejszenia zdolności produkcyjnej w okresie porekultywacyjnym,
 4. straty w mieniu ruchomym i nieruchomym, w tym drzewa i inne rośliny,
 5. utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości spowodowane umieszczeniem na niej urządzeń przesyłowych, w tym trwałe ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości oraz zmniejszenie wartości nieruchomości w przypadku zmiany warunków korzystania z nieruchomości.

Po zakończeniu budowy rurociągu, za każde ewentualne wejście na teren nieruchomości w celu wykonywania prac remontowo – konserwacyjnych, powodujących zniszczenia, właściciel nieruchomości otrzyma każdorazowo odszkodowanie.

Uzyskanie ostateczności przez decyzję wojewody następuje co do zasady po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wszystkie strony, tj. właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości i Inwestora i:

 • niewniesieniu od niej w tym czasie odwołania, albo
 • przed upływem tego terminu, gdy wszystkie strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania.

Tak, można się odwołać od decyzji o wysokości odszkodowania. Odwołanie od decyzji o odszkodowaniu można wnieść, co do zasady w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 • Realizacja inwestycji, poza kilkoma sytuacjami, nie wiąże się ze zmianą właściciela.
 • W większości przypadków zostanie tylko ograniczone prawo do korzystania z nieruchomości, za co każdy właściciel otrzyma odszkodowanie.

Zmiana właściciela będzie musiała nastąpić jedynie w przypadku konieczności budowy naziemnych obiektów kubaturowych (stacje zasuw i pompownie pośrednie wraz z drogami dojazdowymi) i będzie ograniczona do niezbędnego minimum.

Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat.

W celu wypłaty ww. odszkodowania następcom  prawnym z depozytu, muszą oni w powyższym okresie uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia albo postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Budowa rurociągu Boronów-Trzebinia, jako strategiczna inwestycja w sektorze naftowym realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 22 lutego 2019 r.  o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 630 z późn. zm.) Ustawa ta reguluje kwestie związane z wypłatą odszkodowań przy realizacji inwestycji. W sprawach odszkodowań stosuje się również odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

Wzór oświadczenia dotyczącego numeru konta do wypłaty odszkodowania w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” – KLIKNIJ, ŻEBY POBIERAĆ