Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach części liniowej inwestycji „Rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia”, nadając tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to kluczowe wydarzenie z punktu widzenia realizacji strategicznej inwestycji służącej zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w szczególności poprawy dostępności paliw w aglomeracji śląskiej.

Procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r., z późniejszymi zmianami, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Decyzja ta wskazuje, jak należy zaprojektować i zrealizować przedsięwzięcie tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne.

Decyzja RDOŚ Katowice to kolejny kamień milowy dla naszej inwestycji. Dzięki niej możemy rozpocząć kolejne etapy projektu, aby skutecznie zakończyć cały proces. Rurociąg Boronów-Trzebinia to kluczowy projekt dla bezpieczeństwa energetycznego.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była niezbędna do zakończenia procesu wykonywania dokumentacji technicznej rurociągu oraz do tego, aby Inwestor mógł wystąpić o decyzję lokalizacyjną, która zgodnie z zapisami Specustawy daje Wykonawcy prawo do terenu na cele budowlane, a następnie gwarantuje korzystanie z gruntów na etapie eksploatacji. Decyzja ta jest także potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę.