W dniach 16-17 maja w gminie Boronów odbędą się oględziny działek, na których prowadziliśmy prace związane z budową przyłącza elektroenergetycznego prowadzącego do Bazy Paliw w Boronowie. Przeprowadzenie inwentaryzacji oznacza koniec prac na danym terenie i oddanie nieruchomości jej właścicielowi.

Podczas spotkania zostanie opisany stan danej działki po zakończeniu prac budowlanych. Odbędzie się to komisyjnie – w obecności wykonawcy robót budowlanych, rzeczoznawcy majątkowego wyznaczonego przez Wojewodę, geodety oraz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. W protokole przygotowanym w trakcie oględzin działki zostaną opisane wszystkie zmiany powstałe wskutek przeprowadzenia robót budowlanych.

Zachęcamy właścicieli i użytkowników działek do obecności podczas inwentaryzacji. Jeśli będzie to niemożliwe, prosimy o wyznaczenie pełnomocnika.

Wszyscy zainteresowani właściciele i użytkownicy wieczyści inwentaryzowanych działek zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem o proponowanym terminie. Zostaną im również przekazane dodatkowe informacje, procedury naliczania i wypłaty odszkodowań oraz dane kontaktowe do przedstawicieli wykonawcy.