Do końca stycznia br. do urzędów wojewódzkich w Krakowie, Katowicach oraz Łodzi zostały złożone dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury odszkodowawczej (w tym protokoły z opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót budowlanych). Decyzje o przyznaniu odszkodowań wydaje właściwy Wojewoda na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego (powołanego przez Wojewodę).

Właściciel / użytkownik wieczysty działki zostanie powiadomiony przez Wojewodę o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia wysokości odszkodowania, jak również będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Po wydaniu przez Wojewodę takiej decyzji, PERN S.A. jako Inwestor zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej w decyzji.

Wypłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. Od decyzji ustalającej odszkodowanie przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Aby przyśpieszyć i usprawnić proces wypłaty, wskazane jest przesłanie na adres PERN S.A. wersji papierowej oświadczenia o numerze konta bankowego właściciela/użytkownika wieczystego danej nieruchomości.

Więcej informacji na temat odszkodowań oraz formularz oświadczenia (jeśli jeszcze nie był uzupełniany) można znaleźć w zakładce Pytania i odpowiedzi: https://boronowtrzebinia.pl/odszkodowania

, Odszkodowania – najważniejsze informacje