19 kwietnia w gminach Boronów i Woźniki rozpoczną się komisyjne oględziny działek, przez które przechodzić będzie trasa rurociągu Boronów-Trzebinia.

Opisanie nieruchomości, leżących na trasie rurociągu Boronów-Trzebinia, stanowią już ostatni etap działań przygotowawczych, wykonywanych przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Poprzedzają je czynności geodezyjne, związane z wytyczeniem przebiegu osi rurociągu oraz wyznaczeniem pasa montażowego (o szerokości 12-20 metrów), w obrębie którego będą prowadzone roboty budowlane.

Właściciele nieruchomości byli informowani o oględzinach z wyprzedzeniem. Wykorzystane zostały do tego różne kanały komunikacyjne: listy (na adres wskazany w katastrze nieruchomości), komunikaty na stronie www.boronowtrzebinia.pl oraz stronach internetowych gmin, komunikaty publikowane w powiatowych Biuletynach Informacji Publicznej czy ogłoszenia zamieszczane na gminnych i sołeckich tablicach informacyjnych.

Rezultatem oględzin (dokonywanych komisyjnie w obecności wykonawcy inwestycji, rzeczoznawcy majątkowego, geodety oraz właściciela nieruchomości) jest sporządzenie protokołu, opisującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Przypominamy, że po zakończeniu budowy oględziny zostaną powtórzone, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe wskutek przeprowadzenia robót budowlanych. Protokół jest później podstawą do wyliczenia i wypłaty odszkodowania.

Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości prosimy o obecność podczas oględzin (zgodnie z harmonogramem przekazanym przez generalnego wykonawcę inwestycji). Prosimy o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nieobecność uprawnionych osób (właścicieli czy ich pełnomocników) nie będzie wstrzymywała rozpoczęcia prac – w takim przypadku protokoły opisujące stan zagospodarowania nieruchomości zostaną jednostronnie podpisane przez komisję powołaną przez generalnego wykonawcę inwestycji.

Uwaga! Komisyjne opisanie stanu zagospodarowania nieruchomości jest prowadzone z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.